QM Consulting - Zavádění systémů jakosti
Nabídka služeb

ISO 9000 co to je a v čem to spočívá

Normy ISO 9000 a systémy z nich vycházející patří k nejmodernějším přístupům k zajišťování jakosti. Soubor norem ISO 9000 se na celém světě prosadil a etabloval jako standard, podle kterého se zavádějí a porovnávají systémy řízení jakosti. Tyto systémy poskytují mechanismy umožňující managementu organizace identifikovat slabá místa podniku. Jsou v nich zevšeobecněny postupy úspěšných firem, které pracují v oborech, kde je jakákoliv vada výrobku osudná a tudíž nepřípustná. Jedná se např. o letectví, kosmonautiku, vývoj raket apod. Tyto firmy si musely vyvinout vlastní systém zabezpečení kvality, aby zabránily výrobě zmetků a především použití těchto zmetků v praxi. Jejich dlouholeté zkušenosti s touto problematikou jsou zevšeobecněny v požadavcích norem ISO 9000. Ve vyspělém světě se zmetkovitost produkce již nepočítá na procenta, ani na desetiny, setiny nebo tisíciny procent, ale v tzv. jednotkách ppm tj. v desetitisícinách procenta. Existují dokonce i firmy, které jsou ještě dále.

Prioritní důvody zavedení systému jakosti:

 • diskriminace v dodavatelsko odběratelských vztazích pro necertifikované společnosti ( jeden z rozhodujících faktoru při získávání zakázek z Ministerstva obrany, automobilového průmyslu, veřejných soutěží či při exportu do zahraničí apod.)
 • v současné době standardní požadavek trhu
 • vnitřní potřeba zlepšení a zpřehlednění procesů ve společnosti
 • jasné vymezení kompetencí a odpovědností lidí za vykonávanou práci
 • zvýšení tlaku na kvalitu dodávek od subdodavatelů
 • zvýšením kvality procesů, tlak na snížení nákladů na nejakost (zmetky, reklamace, odstraňování vad) atd.
 • zvýšení kvality i množství informací pro lepší řízení chodu organizace
 • předcházení problémům a krizovým situacím v organizaci
 • dobrý základ pro trvalé zlepšování jakosti
 • zlepšení vztahů a upevnění důvěry zákazníka v kvalitu produkce a služeb organizace
 • konkurenční výhoda před necertifikovanými organizacemi
 • minimalizace chyb způsobených lidským faktorem
 • zlepšení organizace práce v podniku
 • budování a udržování know-how organizace

Systém řízení jakosti rozšiřuje řízení jakosti výrobku na řízení celého podniku. Základní filozofií je, že všechny činnosti (prováděné všemi zaměstnanci včetně vrcholového vedení) musí být orientovány na neustálé zlepšování jakosti a splnění požadavku zákazníka.


Jednatel

Ing. Pavel Zachar

Poradenství v oblasti jakosti a ekonomiky podniku se zaměřením na zavádění