QM Consulting - Postup prací
Nabídka služeb

Postup prací

 1. úvodní seznámení všech zaměstnanců se záměrem zavést ISO 9000 a ISO 14000 do organizace > seznámení s harmonogramem prací a s požadavky na spolupráci při tvorbě směrnic
 2. předběžné určení interního auditora a správce dokumentace
 3. určení pracovníka na spolupráci při začlenění informačního systému do budovaného systému jakosti organizace
 4. definitivní určení pořadí oddělení, ve kterých se budou vytvářet směrnice a časově uvolnit pracovníky
 5. stanovení procesů v organizaci
 6. konzultace, jak procesy v organizaci probíhají > na základě těchto konzultací tvorba směrnic a úprava procesů tak, aby odpovídaly normám ISO 9000 a 14000 > konzultace s pracovníky a s majitelem, zda proces upravený v návrhu směrnice odpovídá požadavkům organizace > to se opakuje tak dlouho, dokud není shoda na finální podobě směrnice > zaslání směrnic dozoru > zapracování připomínek
 7. tvorba politiky (koncepce) a cílů jakosti a enviromentu
 8. po vytvoření všech směrnic a pracovních instrukcí kompletace příručky jakosti a enviromentu a její zaslání dozoru ke kontrole > zapracování připomínek
 9. proškolení pracovníků ve směrnicích popřípadě v implementovaných metodách a technikách zlepšování kvality
 10. vyhlášení platnosti směrnic a zahájení práce v organizaci podle těchto směrnic > drobné úpravy směrnic dle potřeby > průběžná kontrola dodržování směrnic, přičemž bude v praxi proškolován interní auditor > přijímání případných nápravných a preventivních opatření a jejich zapracování do řízené dokumentace (směrnice a pracovní instrukce)
 11. proškolení správce dokumentace
 12. interní audit dozoru a finální - doladění + objednávka certifikačního auditu po výběru certifikačního orgánu s majitelem
 13. předaudit a certifikační audit
 14. zařízení dotace u ČMZRB
Poznámka: Připomínkové řízení
 • pracovníkům je předložena pracovní verze směrnice a ti se v určeném termínu vyjádří ke směrnici > připomínky jsou společně zkonzultovány popř. zapracovány > vše se opakuje až do konečného schválení
 • To samé se týká i top-managementu !

Jednatel

Ing. Pavel Zachar

Poradenství v oblasti jakosti a ekonomiky podniku se zaměřením na zavádění